Algemene Huur- en verkoopsvoorwaarden

Deze algemene huur en verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en contracten die worden afgesloten tussen Euro Solutions Desk BV, met zetel te 8310 St.-Kruis, Maalse Steenweg 90, met KBO-nr.0871.455.918 en de medecontractant (hierna ‘klant’). Deze algemene huur- en verkoopsvoorwaarden vervangen alle voorwaarden van de klant, waarvan deze met het aangaan van dit contract met Euro Solutions Desk BV uitdrukkelijk afstand doet. Er kan slechts worden afgeweken mits een voorafgaand en bijzonder schriftelijk akkoord tussen Euro Solutions Desk BV en de klant.

Artikel 1: Geldigheid van de offertes

De offertes van Euro Solutions Desk BV blijven geldig gedurende 30 dagen en moeten schriftelijk worden aanvaard. Het contract komt slechts tot stand vanaf het schriftelijk akkoord op de offerte.

Artikel 2: Leveringstermijnen

De leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend. Een vertraging in de levering kan niet leiden tot het aansprakelijk stellen van Euro Solutions Desk BV en kan in geen geval aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding. De gevallen van overmacht en de gebeurtenissen waarop Euro Solutions Desk BV geen controle heeft, zoals onderbrekingen in de toelevering, staking, gebrek aan transportmiddelen, enz.,(niet limitatieve opsomming), bevrijden Euro Solutions Desk BV van alle aansprakelijkheid. Vertraging in de levering kan in geen geval op verbreking van een bestelling of op schadevergoeding door Euro Solutions Desk BV recht geven.

Artikel 3: Installatie

De klant verbindt er zich toe dat, bij levering, op maximum 2,5 meter van de installatieplaats van de terminal en/of andere apparatuur, reeds een aansluitpunt voor stroom en een genormaliseerde communicatielijn zonder extra diensten voorzien is. Alle installatiekosten van communicatielijn(en), met het (de) daarbij horende abonnement(en) en telecommunicatie zijn geheel ten laste van de klant.

Artikel 4: Verbreking

Indien de klant de bestelbon na ondertekening ervan verbreekt, kan dit kosteloos per aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na ondertekening van de bestelbon. Indien de klant de bestelbon na deze datum verbreekt, is de klant aan Euro Solutions Desk BV een schadevergoeding wegens contractbreuk verschuldigd van 50% van de prijs van de bestelbon, met een minimum van 250 euro.

Artikel 5: Prijs

De prijzen die op de bestelbon worden vermeld, omvatten de ter beschikkingstelling van de bestelde artikels in de werkplaatsen van Euro Solutions Desk BV, welke gefactureerd worden tegen de geldende tarieven. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de prijzen, welke in de bestelbon van Euro Solutions Desk BV worden vermeld, aangepast worden in functie van de evolutie van de grondstofprijzen en de lonen tussen het tijdstip van bestelling en dat van de uitvoering van het contract.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

Behoudens tegenstrijdig beding zijn de facturen van Euro Solutions Desk BV betaalbaar binnen de 10 kalenderdagen. Alle klachten betreffende de factuur dienen binnen de 10 kalenderdagen en per aangetekende brief aan Euro Solutions Desk BV te worden medegedeeld. Na afloop van deze termijn wordt de klant geacht de factuur te hebben aanvaard. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 15% per jaar verschuldigd zijn. Bij gebreke van betaling op de vervaldag van de factuur, zullen ook alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs die welke nog niet vervallen zijn. Bovendien zal het bedrag van de openstaande vordering met 15% verhoogd worden en dit met een minimum van 75 euro voor vorderingen kleiner dan 250 euro, en met een minimum van 150 euro voor vorderingen vanaf 250 euro. Euro Solutions Desk BV kan het contract zonder opzegging of schadevergoeding onmiddellijk en buiten elke rechterlijke tussenkomst beëindigen in geval van faillissement, staken van betalen, kennelijk onvermogen van de klant.

Bij terugvordering van de terminal en/of andere apparatuur worden alle kosten verhaald op de klant, zowel afschrijfkost van de terminal en/of andere apparatuur, de initialisatie-, parameterisatie- en installatiekosten, transport- en/of verplaatsingskosten, enz. Eveneens behoudt Euro Solutions Desk BV zich het recht,

ingeval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, de software en communicatie voor terminal en/of andere apparatuur niet langer te ondersteunen, waardoor het goed functioneren van terminal en/of andere apparatuur niet langer kan gewaarborgd worden.

Artikel 7: Eigendom en risico

Euro Solutions Desk BV blijft het eigendomsrecht behouden van al het gekochte materiaal tot op het ogenblik van volledige betaling, met inbegrip van de intresten en de kosten. Vanaf de levering zijn alle risico’s uitsluitend ten laste van de klant.

Artikel 8: Waarborgen

Euro Solutions Desk BV heeft op het materiaal een vrijwaringplicht m.b.t. de gebreken in de geleverde goederen (zowel hardware en/of software) die nooit verder strekt dan deze van haar leveranciers. Deze waarborg blijft beperkt tot herstel of vervanging van enig gebrekkig onderdeel voor zover Euro Solutions Desk BV hierdoor onmiddellijk op de hoogte werd gebracht en er geen tussenkomst is geweest van een derde. Voor iedere verplaatsing zullen de administratieve kosten, alsook de kosten voor de verplaatsing, in rekening worden gebracht. De omvang van deze waarborg is bepaald naar gelang het al dan niet ondertekende servicecontract. Alle indirecte schade (zoals bv. een daling in het zakencijfer en derving van winst niet-limitatieve opsomming) wordt formeel uitgesloten uit de waarborg. De waarborg vervalt bij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing, bij tussenkomst van derden, niet-naleving van de voorwaarden inzake temperatuur en vochtigheid, verandering van stroom, verkeerd gebruik, gebrek aan toezicht en meer in het algemeen bij elke oorzaak die niet inherent is aan het normale gebruik van het verkochte materiaal.

Artikel 9: Verkoop terminal

Onderhavige clausule is van toepassing in alle gevallen waar het materiaal niet uitsluitend bestemd is voor persoonlijk gebruik van de klant. De klant verklaart zelf de uitsluitende verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de analyse van de behoeften van zijn eigen cliënten en van de keuze van het materiaal evenals van de aanpassing ervan, de inwerkingstelling en het onderhoud. Euro Solutions Desk BV  wijst alle aansprakelijkheid af, zowel contractuele als buitencontractuele ten opzichte van het cliënteel van de klant.

Betwistingen, uitgaande van het cliënteel van de klant, wettigen in geen geval de niet-betaling door de klant van de facturen die door Euro Solutions Desk BV werden uitgegeven.

Artikel 10: Industrieel eigendomsrecht

De klant aanvaardt dat de geleverde software door Euro Solutions Desk BV onderworpen zijn aan de licentievoorwaarden door hun auteurs en distribiteurs. De klant zal de beschikkingen relatief aan het intellectueel recht respecteren, die betrekking hebben op de vernoemde software zoals bepaald door hun auteur. De programma’s blijven eigendom van Euro Solutions Desk BV of van zijn leverancier. De klant kan de software enkel gebruiken voor het gepaste materiaal. In geval van beslag van de software, moet de klant Euro Solutions Desk BV onmiddellijk op de hoogte brengen en neemt de klant alle maatregelen die nuttig zijn om het recht van eigendom van deze of van zijn leverancier te erkennen. De klant zal erop toezien dat er duidelijk wordt uitgesloten dat de software wordt overgedragen, verhuurd, ingebracht, als waarborg wordt gesteld van zijn handelsfonds aan een derde. Elke reproductie of overdracht, onder bezwarende titel of niet, van een geleverde software door Euro Solutions Desk BV zal een vergoeding uitvoerbaar maken die niet lager mag liggen dan tien keer de prijs van de software.

De studies, ontwerpen, tekeningen en modellen welke aan de klant worden overgemaakt blijven de uitsluitende eigendom van Euro Solutions Desk BV. De klant mag ze dus enkel voor eigen gebruik aanwenden en zal er zich van onthouden ze aan derden over te maken onder welke vorm ook.

Artikel 11: Service

Euro Solutions Desk BV voorziet in het onderhoud van de terminal en/of andere apparatuur naar de inhoud van het servicecontract dat door de klant werd aangegaan. Indien de klant geen servicecontract heeft aangegaan, worden alle interventies door Euro Solutions Desk BV gefactureerd aan 260 euro (exclusief BTW). Euro Solutions Desk BV  behoudt zich het recht, om geen assistentie te verlenen indien de klant openstaande facturen heeft waarvan de vervaldag reeds is verlopen.

Artikel 12: Waarborgen te leveren door de klant

In geval van vermindering van het krediet van de klant, behoudt Euro Solutions Desk BV zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract, bijkomende waarborgen van hem te eisen met het oog op een correcte uitvoering van zijn verbintenissen. Weigering om hieraan te voldoen verschaft Euro Solutions Desk BV het recht het contract geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder een schadevergoeding te zijn verschuldigd.

Artikel 13: Ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid

De ongeldigheid, nietigheid en/of niet afdwingbaarheid van één of meerdere in deze voorwaarden beschreven bepalingen, brengt de geldigheid en de afdwingbaarheid van overige bepalingen niet in het gedrang. Partijen zullen alsdan gezamenlijk deze ongeldige en/of onafdwingbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die de intenties van de partijen weerspiegelt.

Artikel 14: Privacy

Euro Solutions Desk BV benadrukt de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te passen. Daarom beschikt de klant over een recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van zijn gegevens, recht dat de klant kan uitoefenen door contact op te nemen, per brief op het adres te 8310 St.-Kruis, Maalse Steenweg 90, via e-mail op support@eco-serv.be.

Artikel 15: Duur van het contract

Dit contract is berekend op, en aanvaard voor een termijn van 24 maanden beginnend op de datum van verzending of installatie. Het contract wordt automatisch en stilzwijgend verlengd voor een termijn van 12 maanden. Euro Solutions Desk  BV behoudt zich het recht om voor bepaalde promotionele acties van de minimumtermijn van 24 maanden af te wijken. Desgevallend geldt de afwijkende termijn zoals bepaald bij dergelijke promotionele actie.

Artikel 16: Geschillen

Alle geschillen over de geldigheid, de uitvoering of interpretatie van dit contract zullen worden behandeld voor de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Euro Solutions Desk BV. Alle contracten tussen Euro Solutions Desk BV en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.

Bij interpretatieproblemen van de vertaling van huidige huur- en verkoopsvoorwaarden in vreemde talen zullen partijen zich beroepen op de Nederlandse versie.

Algemene Voorwaarden Onderhoudscontract

Artikel 1: Doel van het contract

Dit onderhoudscontract heeft als doel de klant een additionele service te verlenen om de goede werking van de apparatuur zo optimaal mogelijk te maken. De prestaties van Euro Solutions Desk BV worden als volgt gedefinieerd en zijn strikt beperkt tot de volgende prestaties:

  • Het telefonisch ondersteunen (hetzij mondeling, hetzij digitaal) van de klant bij mogelijke storingen, van 8.30 tot 17:00 uur en dit van maandag tot en met zaterdag via het nummer vermeld op de sticker op de achterzijde van de betaalterminal.
  • Interventie binnen een niet-bindende termijn van 48 uur, volgend op de melding van het defect door de klant. Wat betreft de herstellingen die niet ter plaatse kunnen worden uitgevoerd, is er een gemiddelde niet-bindende termijn van 15 kalenderdagen voorzien. Indien nodig bevonden door Euro Solutions Desk BV, zal er een toestel ter vervanging van de defecte terminal opgestuurd worden.

Artikel 2: Duur van het onderhoudscontract

Dit onderhoudscontract is berekend op, en aanvaard voor een termijn van 24 maanden beginnend op de datum van levering van de betaalterminal. Het contract wordt automatisch en stilzwijgend verlengd voor een duur van 12 maanden.

Artikel 3: Contractuele beperkingen

In geen geval is dit onderhoudscontract toepasbaar op betaalterminals die een abnormaal gebruik genoten. De herstellingen die dienen te gebeuren door uitwendige elementen of door abnormaal gebruik van het toestel (ongeluk, kwaadwilligheid, moedwillige breuk, brand,overstroming,storm,blikseminslag,kortsluiting,elektriciteitspanne,communicatieprobleem en problemen veroorzaakt door derden niet-limitatieve opsomming) zijn uitgesloten in dit contract en zullen bij goedkeuring door de klant apart aan hem aangerekend worden. Alle wijzigingen in de configuratie van de betaalterminal moeten voorafgaandelijk en schriftelijk worden gemeld aan Euro Solutions Desk BV.

Artikel 4: Prijsherziening

Het verschuldigde bedrag kan jaarlijks herzien worden in geval van prijsverhoging van de leveranciers van Euro Solutions Desk BV. De klant aanvaardt dat de prijs van het onderhoud verhoudingsgewijs met deze stijging kan worden verhoogd.

Artikel 5: Facturatie

Bij aankoop: De facturatie van het jaarlijks verschuldigde bedrag wordt berekend per contractjaar en geadresseerd vanaf de installatiedatum van de betaalterminal. De daaropvolgende termijnen worden gefactureerd aan het begin van elk nieuw contractjaar.

Bij huur wordt men per kwartaal gefactureerd vanaf de installatiedatum van de betaalterminal.

Artikel 6: Opzegging/ontbinding /beëindiging van het onderhoudscontract

De ontbinding van dit contract, zowel door de klant als door Euro Solutions Desk BV, dient te gebeuren per aangetekend schrijven, en dat drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag. Daarenboven, behoudt Euro Solutions Desk BV zich het recht het contract met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder voorafgaande kennisgeving noch terugbetaling, en zonder dat de opeisbaarheid van het verschuldigd bedrag vervalt, indien:

  • De facturen van Euro Solutions Desk BV aan de klant niet werden betaald binnen de 45 dagen na de normale vervaldag.
  • De apparatuur schade heeft geleden door een niet-conform gebruik t.o.v. constructeurnormen.
  • De klant interventies heeft laten uitvoeren door derden die niet gekend zijn bij Euro Solutions Desk BV en zonder de toestemming van Euro Solutions Desk BV.
  • De klant toebehoren heeft gebruikt buiten de normale constructeurnormen.

In het geval dat Euro Solutions desk BV de gespecificeerde prestaties niet zou uitvoeren, kan de klant het huidig onderhoudscontract ontbinden, na aanmaning van rechtzetting door de klant waar binnen de maand door Euro Solutions Desk BV geen gevolg werd aan gegeven. De ontbinding van dit onderhoudscontract door de klant, levert in geen geval grond op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de door Euro Solutions Desk BV gefactureerde bedragen.

De verandering van de gebruikslocatie staat Euro Solutions Desk BV toe, om het huidig onderhoudscontract met onmiddellijke ingang en zonder terugbetaling te beëindigen en om een nieuw onderhoudscontract, mits aanpassingen voor te stellen

Artikel 7: Privacy

Euro Solutions Desk BV benadrukt de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te passen. Daarom beschikt de klant over een recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van zijn gegevens, recht dat de klant kan uitoefenen door contact op te nemen, per brief op het adres te 8310 St.-Kruis, Maalse Steenweg 90, via e-mail op support@eco-serv.be.

Artikel 8: Ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid

De ongeldigheid, nietigheid en/of niet afdwingbaarheid van één of meerdere in deze voorwaarden beschreven bepalingen, brengt de geldigheid en de afdwingbaarheid van overige bepalingen niet in het gedrang. Partijen zullen alsdan gezamenlijk deze ongeldige en/of onafdwingbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die de intenties van de partijen weerspiegelt.

Artikel 9: Geschillen

Alle geschillen over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van dit onderhoudscontract
zullen worden behandeld voor de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Euro Solutions Desk BV. Alle contracten tussen Euro Solutions Desk BV en de klant worden beheerst door het Belgisch recht. Bij integratieproblemen van de vertaling van dit onderhoudscontract in vreemde talen zullen partijen zich beroepen op de Nederlandse versie.

Scroll naar boven